Poland


JMA_poland_warsaw_093


Warsaw historical town, autumn 2018